Kapstok - achter de schermenGebruikte wetgeving:


- Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, Belgisch Staatblad 1 augustus 1996, 20.598-20.600.


- Loi 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, Moniteur Belge 1 août 1996, 20.598-20.600.


- Gesetz 10. Juli 1996 zur Aufhebung der Todesstrafe und zur Abänderung der Kriminalstrafen, Belgische Staatsblatt 21. November 2006, 62.106-62.107 (Bijlage, Koninklijk besluit 15 september 2006 tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen / Annexe, Arrêté royal 15 septembre établissant la traduction officielle en langue allemande de dispositions de la loi du 10 juillet 1996 potant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles).


- Herziening  van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf, Belgisch Staatblad 17 februari 2005, 5.498 / Révision  du titre II de la Constitution en vue d’y insérer un article nouveau relatif à l’abolition de la peine de mort, Moniteur Belge 17 février 2005, 5.498.


Dank:


Dirk, Samuela